VEČGENERACIJSKI OBJEKT S HOSTLOM ?>

VEČGENERACIJSKI OBJEKT S HOSTLOM

DELOVNO GRADIVO 

Večnamenski objekt v Blatni Brezovici, Blatna Brezovica 12, je nekdanja in že desetletje zapuščena vaška trgovina. Pritličje, prostore nekdanje trgovine, smo pred petimi leti že obnovili in spremenili njeno namembnost v dnevni bar, ki solidno tudi posluje. Ker je podstrešje neurejeno in neuporabno, zamenjati pa bo treba tudi kritino, smo se na seji Krajevnega sveta Blatna Brezovica (KS) sočasno z odločitvijo, da se v pritličju zgradbe uredi dnevni bar (za dnevi bar smo v javno-zasebnem partnerstvu dobili investitorja in najemnika, za večnamenski objekt pa ne), odločili še, da se podstrešje prenovi in nameni za medgeneracijski center s poudarkom na ranljivih socialnih skupinah (v nadaljevanju: center) in hostel, zanju pa se uredijo skupne sanitarije.
Kar nekaj let je trajalo, da smo tudi za večnamenski objekt pridobili vsa potrebna soglasja (vključno z elaboratom lokacijske preveritve) in gradbeno dovoljenje, po eni strani zaradi skromnih sredstev, ki jih ima KS na razpolago, po drugi strani pa tudi zaradi zamudnih upravnih postopkov.
Na seji Sveta KS smo opredelili dva osnovna namena uporabe večnamenskega objekta (VNO), prvi je družabni medgeneracijski prostor namenjen nepridobitni uporabi »ranljivejših« skupin krajanov (Center), drugi pa hostel kot prenočitvena pridobitna dejavnost. S tem projektom želimo pokazati model oziroma dobro prakso za medgeneracijsko sobivanje v okoliških (vaških) naseljih.
Pritličje oziroma prostori namenjeni dnevnemu baru in pisarniškim prostorom KS ostanejo nespremenjeni, temeljiti posegi so le v neizkoriščeno mansardo stavne in dostop do mansarde. 

Prizidek_1

1. TEHNIČNI DEL VNO (ADAPTACIJA/NOVOGRADNJA)

Na obstoječi stavbi bo izvedena rekonstrukcija neizkoriščenega podstrešja (izvedba frčade) ter sprememba namembnosti v uporabno mansardno površino. Na SZ strani objekta bo izvedena prizidava, v obeh etažah. Po posegu bo objekt večnamenski objekt: v obstoječem delu ostaja gostinski lokal, s pripadajočimi površinami (skladišča, sanitarije …) ter prostori krajevne skupnosti, s skupno kurilnico. Obstoječ objekti in prizidan del sta klasična zidana stavba, s pasovnimi temelji, opečnimi zidovi in AB konstrukcijskimi elementi ter klasičnim lesenim ostrešjem. Etažnost stavbe ostaja nespremenjena P+M. Rekonstrukcija ostrešja obsega izvedbo frčade, tlorisnih dimenzij 9,8 x 4,4 m, enokapna, naklon 23°. Prizidava na SZ strani, tlorisnih dimenzij 4,6 x 9,8 m, višinsko prilagojena obstoječemu objektu, etažnost P+M, streha podaljšana dvokapnica obstoječe strehe, v enakem naklonu. Po posegu bodo največje zunanje mere objekta na stiku z zemljiščem 20,1 x 9,9 m, kota pritličja ±0,00 je nespremenjena (320,7 m.nm.v.), višina stavbe ostaja 8,0 m (328,7 m.nm.v.).

1.1. STOPNIŠČE IN SERVISNI PROSTOR

1.2. MANSARDA OZIROMA PODSTREŠJE

2. TERMINSKI PLAN IZVEDBE / GRADBENE FAZE (IZHODIŠČA)

Ta del je namenjen potencialnim izvajalcem del na objektu ter investitorjem in najemnikom prostorov za lažjo odločitev, da lahko presodijo, ali je projekt zanimiv. Podane so izhodiščne skice oziroma načrti in temu dodan skrajšan opis del. Na podlagi (nekakšnega) pisma o nameri lahko interesenti Svetu KS Blatna Brezovica pridobijo celovito gradbeno dokumentacijo. V skladu s terminskim načrtom pridobivanja investicijskih sredstev se bomo tudi celotnega projekte lotili fazno, v recimo da si sledijo v smiselnem vrstnem redu.

2.1. PRED ZAČETKOM GRADNJE

2.2. POVZETEK TEHNIČNIH POROČIL VSEH NAČRTOV

2.3. PREDVIDENE GRADBENE FAZE (PO PREDRAČUNIH)

3. VSEBINSKI DEL VNO.

Za hostel bo koncept oziroma (srednjeročno) usmeritev in vsebino pripravil najemnik hostla ob oddaji ponudbe za najem, ki se bo hkrati z drugimi kriteriji, ki se bodo vrednostno ocenjevali s točkami za izbor najustreznejšega najemnika , ovrednotil Svet KS Blatna Brezovica.
Program za delovanje centra in njegovo usmeritev pripravijo nosilci posameznih dejavnosti ter obravnava in potrjuje na Svetu KS.

3.1. CENTER

3.2. HOSTEL

4. FINANČNI VIDIK

4.1. PREDVIDENI STROŠKI INVESTICIJE

4.2. DONOSNOST INVESTICIJE

4.3. NOSILEC PROJEKTA, GLAVNI INVESTITOR IN SOIVNESTITORJI

4.4. NAJEM HOSTLA (VABILO NAJEMNIKOM / INVESTITORJEM)

5. TEKOČI (OBRATOVALNI) STROŠKI

Med stroške, ki običajno izstopajo po višini. so stroški porabe električne energije (razsvetljave, TV, računalnik,, hladilnik, štedilnik, …) in ogrevanja sanitarne vode (celo leto) ter ogrevanja (pozimi) in hlajenja (poleti) prostorov. Stroške praviloma zmanjšujemo z bolj ali manj sodobno tehnologijo, kot so proizvodnja električne energije s sončnimi elektrarnami, ogrevanje sanitarne vode s toplotnimi črpalkami, ogrevanje prostorov s toplo vodo, talno ali klasično, ali z elektriko (talno ali s klimo) itd. Na podlagi ocene potreb, lahko načrtujemo, katere energente bomo in koliko jih bomo rabili, s tem pa tudi nominalne zmogljivosti naprav za “ustvarjanje” energentov. Pri tem načrtovanju pa lahko ali moramo upoštevati tudi zahteve EKO sklada za pridobitev subvencij (se žal stalno menjajo in so vse nižje). .
5.1. CENTER 

5.2. HOSTEL

5.3. MOŽNA RABA OBNOVLJIVIH VIROV 

V tem delu na kratko predstavljamo nekaj osnovnih karakteristik naprav za koriščenje trajnostnih virov energije, bodisi za proizvodnjo ali hrambo električne energije bodisi za ogrevanje sanitarne vode ali vode za ogrevanje prostorov. Dodanih je tudi nekaj povezav na spletne informacije. 

5.4. NAČRTOVANJE NOMINALNE ZMOGLJIVOSTI NAPRAV ZA IZKORIŠČANJE OBNOVLJIVIH VIROV (POVZETEK)

6. MOŽNI (PREDVIDENI) NOSILCI DEJAVNOSTI V VNO

Z vsemi potencialnimi nosilci dejavnosti se je treba še pogovoriti in dogovoriti, čeprav so nekateri že dali neformalni pristanek. Z nosilci dejavnosti KS oziroma Turistično-kulturno društvo kot upravitelj centra podpiše tudi dogovor o izvajanju dejavnosti (pravice, dolžnosti, vsebina ipd.).

6.1. POTENCIALNI PARTNERJI PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI

Comments are closed.