Razpis za oddajo hostla v najem ?>

Razpis za oddajo hostla v najem

KRAJEVNA SKUPNOST BLATNA BREZOVICA

Blatna Brezovica 12, 1360 VRHNIKA

x

NA PODLAGI SKLEPA SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI BLATNA BREZOVICA

OBJAVLJAMO RAZPIS ZA ODDAJO PROSTOROV V NAJEM V VEČNAMENSKEM OBJEKTI NA NASLOVU BLATNA BREZOVICA 12, VRHNIKA

xx

PREDMET ODDAJE

večnamenski poslovni objekt Blatna Brezovica 12, parc. št. 2, k.o. 1997 Blatna Brezovica – dnevni bar Žrebiček v pritličju in celotno podstrešje, ki pa ga je treba še v celoti preurediti v prosto primeren za hostel.

PODATKI O LASTNIKU

Krajevna skupnost Blatna Brezovica, Blatna Brezovica 12, 1360 Vrhnika

OPIS PROSTOROV IN LOKACIJA

BB12_RazpisPRITLIČJE STAVBE (v nadaljevanju: dnevni bar) v neto izmeri 79,98 m2 (lokal (48,50 m2), WC-M (3,97 m2), WC-Ž (5,30 m2), WC-osebje (4,50 m2), hodnik (6,05 m2), predprostor (9,95 m2) in kurilnica (3,71 m2)). Bar ima centralno kurjavo (pelete), ogrevanje z radiatorji, klimo, telefonski priključek in optiko. V pritličju so še prostori KS Blatna Brezovica (dve sobi, hodnik in WC. skupaj 54,49 m2 neto površine), ki pa ni predmet oddaje v najem. Za stavbo je primeren prostor za gostinski vrt (150 m2), ki pa ga najemnik mora dokončno urediti (npr. nadstrešek), stroški ureditve pa se po predhodnem dogovoru s Svetom KS lahko prištejejo k celotni investiciji.

V objektu je delujoč dnevni bar Žrebiček in se njegova ime in namembnost z oddajo ne spreminjata, lahko pa se nadgradi ponudba s strežbo hrane, vsaj za goste hostla. Verjetno bo sedanji najemnik zahteval odkup inventarja.

Dnevni bar se oddaja samo skupaj s hostlom.

PODSTREŠJE STAVBE (v nadaljevanju: hostel) z zunanjo dimenzijo 20,1 m x 9,9 m, oziroma po gradbenem dovoljenju s skupno neto površine 168,65 m2 (brez stopnišča v mansardo) je trenutno prazno in ga je treba izdelati še v celoti.

Prostor se oddaja z namenom opravljanja turistične prenočitvene dejavnosti (hostel). Za hostel so predvidene tri sobe s skupno neto površino 49,41 m2 z 12-15 posteljami, sanitarije (15,53 m2) in WC-jem za invalide (3,36 m2) – za invalide je predvideno tudi dvigalo iz pritličja – in večnamenska soba (49,69 m2) namenjena tako za goste hostla kot za medgeneracijsko druženje krajanov. V tem prostoru je predviden tudi kuhinjski blok širine do 3,7 m. Med 19.00 uro dopoldan in 18.00 uro popoldan večnamensko sobo predvidoma prednostno uporablja KS za medgeneracisko druženje. Najemnik in KS to podrobneje predelijo v pogodbi o najemu hostla (ure, dnevi v tednu).

Dostop do podstrešja je po zunanjih stopnicah na ožji desni fasadi, gledano s ceste – obstoječe enokrilne in strme stopnice se zamenja s položnejšimi dvokrilnimi.

Hostel_1Okvirni posegi v prostoru so toplotna izolacija strehe in menjava strešnikov, prizidava prizidka, napeljava električne energije, izdelava predelnih sten in sanitarij (tuši, WC) s priklopom vode, tlaki, ogrevanje prostorov (podrobneje na povezavi Večgeneracijski objekt s hostlom, resni interesenti pa lahko dobijo na razpolago celotno DGD in PZI dokumentacijo v elektronski obliki). K objektu sodi tudi parkirišče za osebna vozila in je skupno za dnevni bar in hostel.

Sredstva za stroške prenove prostorov in gradnjo prizidek, zmanjšana za lastna sredstva KS Blatna Brezovica ter nepovratna sredstva evropskih in republiških skladov, zagotovi investitor/najemnik prostorov. Celotna investicija – izdelava mansarde, zamenjava strešnikov in prizidek -, brez sončne elektrarne, toplotne črpalke ali sončnih kolektorjev, je 200.000€, Vložek investitorja se obračuna (vrne) z mesečno najemnino. Najemnik ima zagotovljen brezplačen najem (seveda plačuje vse tekoče stroške) toliko mesecev, kot znaša njegov vložek v prenovo, deljen z dogovorjeno višino mesečne najemnine, bodisi samo hostla bodisi hostla z dnevnim barom (na primer: če investitor vloži v prenovo 150.000,00€, dogovorjena mesečna najemnina pa je znaša 1.390,00 €. investitorju pripada 108 mesecev (9 let) brezplačnega najema).

Notranja oprema (gostinski pult, mize stoli, klopi, hladilniki in druga gostinska oprema v dnevnem baru ter postelje, omare, ipd. v hostlu) ni predmet tega dogovora in upoštevana v mesečni najemnini. Večnamenski prostor bo opremila KS.

Odkop materiala in tlakovanje dvorišča za gostinski vrt, ureditev nadstreška ter druge investicije, namenjene izboljšanju funkcionalnosti objekta in niso del projekta, se po poprejšnjem dogovoru s svetom KS o višini in vrsti posameznih stroškov (zmanjšani za zneske donacij, ki jih pridobi KS), upošteva pri mesečni najemnini prostorov (oziroma pri številu mesečnih najemnin) do poplačila celotnega dogovorjenega zneska.

Zaželeno je, da najemnik poleg osnovne dejavnosti, ki je predmet tega razpisa (strežba pijače, oddajanje postelj ali sob), opravlja tudi dodatno dejavnost s področja gostinstva in turizma, ki posledično povečujejo promet osnovni dejavnosti, predvsem zasedenost postelj), npr. izposoja koles ali posredovanje storitev tretjih fizičnih ali pravnih oseb (npr. turistično vodenje po vasi ali Barju – peš, s kolesom ali s konjsko vprego). Osnovno promocijo turistične ponudbe bosta sicer zagotavljala KS na svojem spletnem portalu www.blatna-brezovica.si in Zavod Ivana Cankarja na www.VisitVrhnika.si, vendarle bo celovita promocija gostinsko-turistične ponudbe v rokah najemnika, pomoč pri tem pa mu bo lahko nudil Svet KS. Svet KS bo v sodelovanju z ZIC-om pri večnamenskem objektu skušal postaviti tudi točko za izposojo koles BiciKlanc.

Večnamenski poslovni objekt je lociran na vrhu osamelca v središču vasi, v neposredni bližini vaške kapelice, poslikane s freskami znanega vrhniškega slikarja Simona Ogrina. Mimo objekta vodita slovenski del Jakobove romarske poti (v cerkvi sv. Jakoba je tudi kontrolni žig) med Ljubljano in Trstom in medobčinska klesarska pot L034 (Ljubljana–Logatec), v neposredni bližini (mimo Sinje Gorce) vodi evropska kolesarska pot EuroVelo 9 (Baltik-Jadran), okrog osamelca in po vasi (z odcepom do objekta) je zgrajena priljubljena sedem-kilometrska Bobrova (kolesarska ali peš) pot, čez vas pa pelje tudi lokalna kolesarska pot (LKM) K4 – zgodovina prometa na Vrhniškem, povem ravninska in 23 km dolga kolesarska oziroma pohodniška pot za vse generacije.

BP13Tako Jakobova kot kolesarske poti, pa tudi že sami sprehodi po Barju, so v toplejšem letnem času dobro obljudeni. Je pa v turističnem smislu zanimiva tako Blatna Brezovica z obsežno polpreteklo kmečko arhitekturno in sakralno dediščino, kot tudi okolica (naj omenimo samo kozolce iz XIX. stol. v bližnji okolici vasi), saj je bilo, recimo, v dobi kolišč v različnih časovnih obdobjih (od mlajše kamene do bronaste dobe) v neposredni bližini odkritih več kot deset kolišč, zanimivo pa je tudi samo Barje z bogatim rastlinjem (najznačilnejši je močvirski tulipan, da o številnih zdravilnih zeliščih niti ne govorimo) in živalstvom (metulji, ptiči) ter z neštetimi možnostmi sprehodov in kolesarjenja v neokrnjeni naravi (vsaj do bližnjih Bevk z Učno potjo Bevke, Jurčevim šotiščem in Malim placom z malimi škrati.

Še nekaj več informacij >>> 

ČASOVNO OBDOBJE NAJEMA

Objekt se oddaja v najem dolgoročno, praviloma najmanj za obdobje desetih let. Najugodnejši ponudnik bo izbran v tridesetih dneh po objavi razpisa. Za eno ali večletno podaljšanje najema se podpisuje aneks po preteku pogodbe.

Najemnik se lahko odloči le za dejavnost oddajanja postelj v hostlu, vendar bodo imeli prednost pri izboru tisti, ki najemajo prostore za obe dejavnost. Iz ponudbe mora biti to jasno razvidno. Pri podpisu najema za oba dela, se lahko datum začetka najema za hostel, zaradi zahtevne adaptacije prostorov, zamakne za največ 6-9 mesecev.

PONUDNIKI

Na razpis za zgoraj navedene prostore se lahko prijavijo fizična ali pravne osebe. Iz ponudbe mora biti jasno razvidni:

  • višina zneska za (so)investiranje prenove hostla,
  • višina predlagane mesečne najemnine in
  • obdobje najema (pričakovano vsaj deset let).

Ponudniki priložijo tudi vizijo razvoja za načrtovano obdobje najema.

POGODBENI ZNESEK (CENA NAJEMA)

Višina ponujene cene mesečnega najema praviloma ne sme biti manjša od 1.500,00 EUR za najem prostorov za hostel in dnevni bar oziroma najmanj 900,00 EUR za najem hostla z večnamenskim prostorom. Pogodbena cena se usklajuje polletno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji

MERILA ZA IZVOR NAJBOLJ UGODNEGA PONUDNIKA

  • Najem prostorov za hostel z dnevnim barom (6 tč.) oziroma samo hostel (4 tč.).
  • Število let najema (do 5 let 0 tč., nad pet let za vsako leto po eno točko – 6 let 1 tč., 7 let 2 tč., …).
  • Višina ponujene cene mesečnega najema (število točk je mesečna najemnina / 100)) – primer izračuna: če je ponujen znesek mesečne najemnine 1.000 € = 10 tč. 
  • Vizija razvoja in upravljanja turistične dejavnosti ter vloga najemnika pri tem (odlična – 5 tč., dobra – 3 tč., slaba/nima – 0 tč.) – subjektivna presoja Sveta KS. 
  • Delež finančnega vložka ponudnika v celotnih stroških prenove objektov potrebnih za začetek dejavnosti pomnožen z 0,2, npr.: če najemnik sofinancira prenovo v višini 70% vseh stroškov (pričakovani stroški prenove brez notranje opreme so 250.000 €), KS pa z lastnimi viri, donacijami in nepovratnimi sredstvi pa 30%, je izračun točk 70 x 0.2 = 14 tč.

Izbran bo ponudnik z največ zbranimi točkami. Pri ponudnikih z enakim številom točk, ima prednost ponudnik z boljšo vizijo razvoja in upravljanja turistične dejavnosti. Če nihče od ponudnikov ne doseže 35 točk, bo Svet KS Blatna Brezovica razpis ponovil ali se bo neposredno pogajal s po mnenju Sveta najprimernejšim ponudnikom.

SKLENITEV POGODBE

Po obravnavi prispelih ponudb bo Svet KS Blatna Brezovica sklenil pogodbo za najem omenjenih prostorov, za obdobje določeno pod točko 4 iz tega razpisa. Najemnika se v pogodbi zaveže, da dnevni bar odpre najkasneje v enem mesecu od dneva podpisa, hostel pa v devetih mesecih od dneva podpisa pogodbe.

PISNE PONUDBE

na izpolnjenem »Obrazcu za najem hostla in dnevnega bara« ponudniki v zaprti ovojnici in s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA POSLOVNI OBJEKT« pošljejo na naslov:

Krajevna Skupnost Blatna Brezovica, Blatna Brezovica 12, 1360 VRHNIKA

Ponudnik priloži ponudbi še vizijo razvoja (lahko tudi podroben poslovni načrt) in podrobnejši načrt poteka investicije.. .

Rok za oddajo je štirinajst dni po objavi v Našem časopisu in sočasni objavi na portalu KS Blatna Brezovica..

Pred oddajo ponudbe lahko za dodatne informacije pokličete na telefon 041/418-009 (Branko Skubic), 041/993-995 (Bojan Vrhovec) ali 051/645-823 (Milan Selan) Pred oddajo ponudbe si ponudnik lahko podrobno ogleda prostore, ki so predmet tega razpisa, skupaj z lastnikom ugotovita morebitne potrebne adaptacije in saniranja, okvirna potrebna (osnovna) vlaganja v prostor in se pogovorita o morebitnih drugih vidikih najema, ki niso predmet razpisnih pogojev.

Svet KS Blatna Brezovica bo po pregledu vseh ponudb o izboru najboljšega ponudnika obvestil pisno vse kandidate najkasneje v štirinajsti dneh od datuma poteka razpisa.

V Blatni Brezovici, 27. 5. 2024

Predsednik Sveta KS Blatna Brezovica

Branko Skubic l.r.

Comments are closed.